9. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijk betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
10. In geval van niet-betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij ten allen tijde opteren voor de van rechtswege ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval halen wij de koopwaar terug (afbraak, uitgevoerde werken inbegrepen), en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs. BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
11. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor nog niet uitgevoerde orders te kunnen annuleren, of de uitvoering ervan het schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld. Bij annulering wordt opnieuw van rechtswege een schadevergoeding opeisbaar waarvan het minimum is vastgesteld op 35% van de koopprijs. BTW exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Bovendien worden in dat geval om het even welke door de klant nog verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
12. Het is ons toegelaten voor alle weldanige aan ons verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in ons bezit zijn.
13. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende zichtbare gebreken op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen drie dagen na levering of plaatsing en voor ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van de koopwaar. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
14. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient uiteraard aan de wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Ter zake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. 6 maanden beloopt vanaf de datum van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of door verkoop van het geleverde. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.
15. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege de verkoper en/of haar aangestelden. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. Voor zover op ons enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse materiële en lichamelijke schade, met uitsluiting van alle immateriële, indirecte of gevolgschade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde waarde, exclusief BTW. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden.
16 . Ingeval de verkoper de goederen niet geleverd heeft / de dienst niet heeft uitgevoerd na het verstrijken van een termijn bepaald in de overeenkomst, dan zal de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 EUR per werkdag vertraging, te berekenen vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn.
17. In geval van ’vreemde oorzaak' (art. 1147 B.W.) zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden onder meer conventioneel als ’vreemde oorzaak’ beschouwd : oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar weersomstandigheden, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.
18. De werken worden aangevangen en voltooid met inachtneming dat de koper onder zijn verantwoordelijkheid alle vereiste vergunningen van overheidswege verkrijgt. Bij gebrek aan deze is het risico en de schadevergoeding ten dezen uitsluitend ten laste van de koper met inbegrip van de vergoedingen aan de verkoper, hoegenaamd ook.
19. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst.
20. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, naar onze vrije keuze, de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd ofwel de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing in geval van hoogdringendheid (bv. kort gedingprocedure). Het werken met wissels, houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen wijziging van de bevoegdheid met zich. Het Belgisch recht is van toepassing.
21. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van de hierboven vermelde algemene verkoopsvoorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
wp31e030f8_02.jpg
wp5533b116.gif